รายละเอียดข่าว

มาตรการการยกระดับค่าคะแนน ITA ประจำปี พ.ศ. 2564
Created by on 4/22/2021 12:07:41 PM

มาตรการการยกระดับค่าคะแนน ITA ประจำปี พ.ศ. 2564

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดมาตรการยกระดับค่าคะแนน ITA ประจำปี พ.ศ. 2564 โดยจัดกิจกรรมโครงการปลุกจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

>>>>> การดำเนินการขออนุมัติโครงการฯ

>>>>> โครงการปลุกจิตสำนึกเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและเตรียมความพร้อมเพื่อยกระดับการประเมินคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: