รายละเอียดข่าว

ประกาศใช้แผนบริหารความเสี่ยง
Created by laws2admin on 4/9/2021 10:04:40 AM

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้จัดทำแผนจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยการดำเนินการประกาศใช้แผนและกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ประกาศมาตรการความเสี่ยง 

แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี พ.ศ. 2564


print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: