รายละเอียดข่าว

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
Created by laws2admin on 3/30/2021 5:08:07 PM

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมและเป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ บุคลากร ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีความซื่อสัตย์สุจริต


print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: