รายละเอียดข่าว

โครงการอบรมสัมมนาหลักสูตร การดำเินนการทางิวนัยสำหรับผู้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการสอบสวน (ตามหลักสูตร ก.ค.ศ.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
Created by laws2admin on 3/26/2021 1:28:49 PM

 

รายละเอียดโครงการ

คลื๊ก >>>> รายละเอียดโครงการ

ใบอนุมัติโครงการ 

คลิ๊ก >>>> ใบอนุมัติโครงการ

การดำเนินการ

คลิ๊ก >>>> การดำเนินการ

 

 

 


print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: