รายละเอียดข่าว

เผยแพร่บทความเพื่อป้องกันการทุจริจและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
Created by laws2admin on 3/23/2021 9:35:49 AM


เผยแพร่บทความเพื่อป้องกันการทุจริจและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

วารสารข่าววินัยและคุณธรรมในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอนที่ได้กำหนด เพื่อป้องกันมิให้หน่วยงานได้รับความเสียหายและอาจมีผลกระทบต่อผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในภายหลัง

print The comment feature is locked by administrator.
Sort by: