รายละเอียดข่าว

การประชุมคณะทำงานที่คัดเลือกกรรมการจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 14 (3)
Created by laws2admin on 3/19/2021 2:45:11 PM

เชิญการประชุมคณะทำงานที่คัดเลือกกรรมการจริยธรรม ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อ 14 (3) ในวันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม 5 (ชั้น 1) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา


print
The comment feature is locked by administrator.
Sort by: