เบอร์โทรติดต่อ ระหว่าง Work Form Home (กรุณาติดต่อ วันและเวลาราชการ)

  • ผ่ายบริหารงานทั่วไป

นางสาวสุนิดา ภู่ใจเที่ยง 0972345764
นางสาวปริญดา เปี่ยมปฐม083-832-0814

  • กลุ่มนิติการ (กลุ่มงานระเบียบและกฎหมาย)

นายจักรพันธ์ พุทธวงศ์ 087-074-7422

  • กลุ่มนิติการ (กลุ่มงานวินัย)

   นายวรวุฒิ ดำขำ 095-898-5885

  • กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 1

   นางวิไลจิตต์ เอี่ยมตปนียะ 084-361-9031

  • กลุ่มงานจัดการงานบุคคล 2

   นายวิวัฒน์ วานิช 090-572-1316

  • กลุ่มงานวิทยฐานะและใบประกอบวิชาชีพ

   นางสาวเอื้อพรรณ สาระภิรมย์ 094-146-4412

  • กลุ่มงานสิทธิประโยชน์และข้อมูลบุคคล

   นายศรชัย อ่อนลมูล 062-598-0507